Hare Kryszna Wrocław
Hare Kryszna Wrocław
Madhai-jivana Nitai dasa - Jak uwolnić się od niepokoju
/

Wykład wygłoszony 1 grudnia 2019 roku na podstawie Bhagavad-gity 2.40. Prelegent – Madhai-jivana Nitai dasa.

02.40
nehābhikrama-nāśo ‘sti pratyavāyo na vidyate
svalpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt

W wysiłku tym nie ma żadnego ubytku ani straty, a mały postęp na tej ścieżce może uchronić od najbardziej niebezpiecznego strachu.

Komentarz: Działanie w świadomości Krsny, czyli działanie dla Krsny bez pragnienia zadowalania własnych zmysłów, jest najwyższą transcendentalną jakością pracy. Nawet niewielki zaczątek takiej pracy bez problemu przyniesie efekty w przyszłości, ani też ten niewielki początek nie może być stracony na żadnym poziomie. Każda praca rozpoczęta na planie materialnym musi zostać dokończona, gdyż w przeciwnym razie cała próba będzie porażką. Natomiast każda praca rozpoczęta w świadomości Krsny ma trwałe efekty, nawet jeśli nie została zakończona. Wykonawca takiej pracy nie traci nic, mimo iż nie udało mu się doprowadzić do końca swojego dzieła. Nawet jeden procent pracy wykonanej w świadomości Krsny przynosi trwałe efekty, tak że następny początek zaczyna się już od dwóch procent. Podczas gdy w działalności materialnej nie ma żadnej korzyści, jeśli nie odniosło się sukcesu w stu procentach. Ajamila wywiązał się ze swoich obowiązków w świadomości Krsny tylko w pewnym procencie, ale dzięki łasce Pana cieszył się końcowym wynikiem równym stu procentom. W Śrimad-Bhagavatam (1.5.17) jest jeden wspaniały werset wiążący się z tym tematem:

tyaktva sva-dharmam caranambujam harer
bhajann apakvo ‘tha patet tato yadi
yatra kva vabhadram abhud amusya kim
ko vartha apto ‘bhajatam sva-dharmatah

“Jeśli ktoś porzuca swoje zawodowe obowiązki i pracuje w świadomości Krsny, a potem upada nie ukończywszy swojej pracy, cóż może on stracić? A co może zyskać ten, kto doskonale prowadzi swoją działalność materialną?” Albo jak mówią chrześcijanie: “Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej poniósł stratę?”
Działalność materialna i jej rezultaty kończą się wraz z ciałem. Natomiast praca w świadomości Krsny prowadzi daną osobę ponownie do świadomości Krsny, nawet po utracie tego ciała materialnego. Przynajmniej jest pewność, że będzie się miało szansę ponownych narodzin w ludzkim ciele, albo w rodzinie bramina o wysokiej kulturze, albo też w bogatej rodzinie arystokratycznej, z możliwością czynienia dalszego postępu. Jest to wyjątkowa zaleta pracy wykonywanej w świadomości Krsny.